Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca strony internetowej gazetki szkolnej 'Looknij'

Polityka prywatności dotycząca strony internetowej gazetki szkolnej ‚Looknij’

SPIS TREŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych umieszczonych stronie internetowej gazetki szkolnej „Looknij” jest Patryk Cpałka posługujący się adresem e-mail: gazetka.looknij@gmail.com i nazywany dalej Administratorem. Gazetka szkolna „Looknij” jest dalej nazywana Gazetką, zaś jej strona internetowa jest dalej nazywana Stroną.
2. Dane osobowe na Stronie przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla celów informacyjnych służących dokumentowaniu działalności Gazetki,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony są wykorzystywane do celów informacyjnych służących dokumentowaniu działalności Gazetki.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko osób zaangażowanych w działalność Gazetki,
b) okres przynależności do Zespołu redakcyjnego Gazetki,
c) informacje związane z aktywnością w współtworzeniu Gazetki.
3. Administrator może przetwarzać ponadto następujące dane charakteryzujące sposób korzystania ze Strony (eksploatacyjne):
a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik Strony.
b) Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punktach 2 i 3, jest niezbędne do bezpiecznego i niezawodnego działania Strony.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (punkt 2.b).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba korzystająca ze Strony ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punktach 1 i 2, można skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora.

V. PLIKI „COOKIES”

1. W ramach Strony stosowane są pliki „cookies”.
2. Pliki „cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie.
4. Brak zmiany po stronie użytkownika Strony ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca internetowy (https://www.freehostingeu.com) udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Wykorzystanie usług oferowanych przez tego usługodawcę zapewnia widoczność Strony w sieci internet.